Açık Öğretim Lisesi

Sıkça Sorulan Sorular

Açıköğretim Lisesi

 • 1- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

  Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri taşrada Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.

  Öğrencilerimiz; istedikleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden ilk kaydını yaptırabilir, daha sonraki iş ve işlemleri için ilk kaydını yaptırdığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüne gitmek zorunda değildir. Her Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne aynı yetkilerin verilmiş olması nedeni ile kendine en uygun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden belgelerini alabilir, iş ve işlemlerini yaptırabilir. 

  Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir. 

  Açık Öğretim Lisesine Kimler İlk Kayıt yaptıracak;

  - Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği,

  - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

  - 8 Eylül 2023 tarih ve 32303 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

  - 14.09.2023 tarihli ve E-83203306-10.06.02-83907639 Sayılı 2023/30 Genelgeye,

   Göre;

   - 8 Eylül 2023 tarih ve 32303 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

  “(2) Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine;

  a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilirler.

  b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar.”

   

  - 14.09.2023 tarihli ve E-83203306-10.06.02-83907639 Sayılı 2023/30 Genelge;

   

  1) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

  2) Anne veya babası vefat eden,

  3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,

  4) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

  5) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

  6) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

  7) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli

  ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan,

  8) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

  9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

  10) Millî sporcu,

  11) Tutuklu ve hükümlü,

  12) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan,

  13) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

  14) Bakanlıkça mazereti uygun görülen,

  15) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden, öğrenciler dışındakilerin, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır.

  Ayrıca, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41 inci Maddesi 2 nci fıkrasının (a)bendinde yer verilen “Bakanlıkçamazereti uygun görülen” ibaresi kapsamında;

  a)  Sınıf tekrarına kalanlardan, ilgi Yönetmeliğin 59 uncu Maddesi birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam edenlerden bu yönde talepte bulunanlar, (Bu öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapmaksızın doğrudan halk eğitimi merkezlerine, açık öğretim liselerine geçiş için başvuru yapabileceklerdir.) 

  b) İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğuil/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar,

  c) İlköğretim okulu/ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar, (Bu öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapmaksızın doğrudan halk eğitimi merkezlerine, açık öğretim liselerine geçiş için başvuru yapabileceklerdir.)

  ç) Açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, açık öğretim liselerine kayıt şartlarını taşıyanlar yaş şartı aranmaksızın,

  d) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin açık öğretim liseleri kayıt şartlarını taşıması hâlinde yaş şartı aranmaksızın,

  e) Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar,

  f) Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar,

  g) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir.

  yukardaki şartlardan en az birini sağlayanlardan;

  a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

  b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

  c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

  ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

  d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birine denkliği yapılmış olanlar,

  Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırabilir.

   

   - e-Okul sisteminde kaydı olmayanlar;

   

  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek ilk kaydını yaptırabilir.

   

  - e-Okul sisteminde kaydı olanlar;

   

  Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca yapılacaktır. Diğer öğrencilerin açık öğretim liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmî belgeye dayalı olarak gerçekleştirilecektir.

   

  e-Okulda kaydı olup e-okul sisteminin izin vermediği öğrencilerin kayıtları alınmayacaktır.

   

   

 • 2- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

  İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

  a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; 

  İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. 
  • Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

  b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden; 

  İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden; 

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, 
  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
  • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir. 
  • T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

   

  Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
  • Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,
  • T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.


  Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan; 

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
  • Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, (noter onaylı veya kaydı alan halk eğitimi merkezi müdürlüğünün diplomanın aslını görmesi şartı ile halk eğitimi merkezi müdürlüğünce onaylanmış belge. Belgeyi onaylayan halk eğitimi merkezi mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi okunabilecektir. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.)
  • T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.


  Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden; 

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
  • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden "Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir" başlığı altında yer alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" yapılmış denklik belgesi,
  • T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.


  Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C İşlemi)

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
  • Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
  • T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir. 


  Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
  • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
  • T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir. 

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrenciler Tasdiknameli Form-C işlemini yüz yüze eğitim kurumlarında yaptıracaklardır. Yüz yüze eğitim kurumlarında tasdiknameli form-c işlemini yaptırıp öğrencilik durumu aktif olduktan sonra Açık Öğretim Lisesine geçmek  istiyorlarsa Halk Eğitimi Merkezine başvurarak geçiş için dilekçelerini verip geçiş işlemini yaptırabilirler. 

  Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;

  2003 yılı öncesi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu durumdaki öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat edecektir. Halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile durumlarını anlatan bir dilekçeyi, dilekçesinde öğrenci numarası ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini aciklise@meb.gov.tr adresine eposta göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine T.C. kimlik numarası eklenen öğrenciler kayıt yenileyebilecektir.

 • 3- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

  Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencimiz, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzumuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. 

  Ücret muafiyeti olan öğrencilerin ilk kayıtta dönem sınav katılım ücretini ödemeden yeni kayıtları yapılır. 

 • 4- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE HANGİ SİSTEMİ VARDIR?

  Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 yılı itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi´nde eğitim 4 yıla çıkarılmıştır. Açık Öğretim Lisesinde veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Öğretim Lisesi de de 4 yıllık sisteme tabidir.

  Açık Öğretim Lisesinde de sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Sınıf sistemi yerine dönem kavramı vardır. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5. ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir. 

  Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için öğrencinin

  • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması ;5 dönem uygulaması 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan öğrenciler için kaldırılmış olup, 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan tüm öğrenciler 8 dönem şartına tabidirler.)
  • Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
  • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

  Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. 

  Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken ortak (zorunlu)  ve seçmeli dersler vardır. Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci başardığı dersin kredisini kazanır. Başaramadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. 18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

  18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan dersleri ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler.

  Ancak; 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan öğrencilerin 18 yaş üstü veya altı diye yaşına bakılmaksızın kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan dersleri ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler.

  Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan  ortak (zorunlu) ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak (zorunlu) derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenci bu derslerden muaf olur. Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler. Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredisi 170’dir.  Örgün eğitimden ara sınıftan gelen öğrenciler, örgünde başardığı derslerin, meslek dersleri hariç kredilerini alırlar. 

 • 5- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

  • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması ;5 dönem uygulaması 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan öğrenciler için kaldırılmış olup, 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan tüm öğrenciler 8 dönem şartına tabidirler.)
  • Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
  • Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

  Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir. 

 • 6- YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ KİMLERDEN ALINMAZ?

  1. İstiklal madalyası verilmiş,  vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar, 
  2. Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu, 
  3. Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu, 
  4. 5.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu, 
  5. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu, 
  6. 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığını, 
  7. Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu, 
  8. Tutuklu veya hükümlü olduğunu belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.  

  Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde muafiyet belgesi bulunmayan öğrencilerin dönem kayıt yenileme işlemleri iptal edilmektedir. 

  Ücret muafiyeti için, gerekli evrakları halk eğitimi merkezince sisteme taranarak ücret muafiyeti sisteme işlenen öğrenciler, her kayıt yenileme döneminde halk eğitimi merkezlerine giderek ücretsiz olarak kayıtlarını yeniletmek ve kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini takip etmek zorundadırlar.  

 • 7- SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE HANGİ KURUM TARAFINDAN AÇIKLANMAKTADIR?

  Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

  AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir. 

 • 8- YENİ KAYIT ÖĞRENCİSİ TASDİKNAME ALABİLİR Mİ?

  Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt olan bir öğrenci dönem sınavına girip sınav sonuçları sistemine yüklenmediği müddetçe tasdikname alamaz. 

  Yeni kayıt olup henüz dönem sınavına girmemiş bir öğrenci ayrılmak istediğinde ön kayıtta ise halk eğitimi merkezi 18 yaşından küçükse velisinden, büyükse kendisinden Açık Öğretim Lisesi sisteminden tamamen silinmek istediğine dair dilekçesini alıp gelen evrakına kaydederek öğrenciyi sistemden komple siler. Öğrenci aktif olmuş ise halk eğitimi merkezi müdürlüğümüze mail yolu ile öğrenciyi ön kayda aldırdıktan sonra yukarıdaki işlem adımlarını takip eder. Öğrenci Açık Öğretim Lisesine kaydolmazdan önce e okulda hangi okulda ise o okulun yöneticileri e okul sisteminde ayrılan öğrenciler arasındaki pasif olan öğrencilik durumunu aktif ettiğinde öğrenci eski sınıfına geri düşer.

  Açık Öğretim Lisesinde bir dönem sınavına girip sınav sonuçları sistemine yüklenen öğrenci için silme işlemi yapılmaz, ayrılmak istiyorsa tasdiknamesi kesilerek Açık Öğretim Lisesi sistemi dışına çıkarılır. 

 • 9- DİPLOMA PUANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

  Açık Öğretim Lisesinde diploma notu (not ortalaması) sınavlarda başarılan derslerin notlarının ağırlıklı ortalamalarının aynı derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünmesiyle oluşur. Öğrencimiz tasdikname belgesi ile kayıt olmuşsa tasdikname ile getirdiği başarılı derslerin notları da bu ortalamaya dâhil edilir. Sınavlarda alınan başarısız notlar diploma notunu etkilemez.

 • 10- SINAVA GİRİLECEK OKULLAR NASIL VE HANGİ KURUM TARAFINDAN BELİRLENMEKTEDİR?

  Sınavla ilgili tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu sınav yönergesi ve talimatları doğrultusunda yapılacağından öğrenciler sınavla ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamalarını takip etmeleri gerekmektedir. Sınavlar, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği yerlerde merkezi sistemle yapılmaktadır. 

  Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yeralan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

  Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

   

 • 11- SINAV BÖLGESİ ADRES BİLGİLERİ GÜNCELLEME HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILIR?

  Açık Öğretim Lisesi iş takviminde belirtilen tarihler arasında sınav yeri değişikliğini sistem üzerinden kendiniz de yapabilirsiniz Öğrencilerimiz, yeni kayıt ya da kayıt yenileme işlemi sürecinde sistem üzerinde sınav yeri bilgilerini değiştirebilir. Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde "sınav bölgesi irtibat merkezi" seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz. 

 • 12- SİSTEMDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPILINCA SINAV BÖLGESİ DE DEĞİŞMİŞ OLUR MU?

  Açık Öğretim Lisesi iş takviminde belirtilen tarihler arasında sınav yeri değişikliğini sistem üzerinden kendiniz yapabilirsiniz. Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Adres bilgisi sizin mezuniyetten sonra diplomanızın basılıp teslim alacağınız Halk Eğitimi Merkezinin tespitinde kullanılır. Sınav bölgesi irtibat merkezinizdeki il ve ilçe bilgisi ise sınava gireceğiniz il ve ilçenin tespitinde kullanılır. Bu nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde "sınav bölgesi irtibat merkezi" seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz. Yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra, kayıt yaptırmış ve sınav yerini belirlemiş öğrencilerimizden, kayıt döneminden sonra oluşan mazeretleri dolayısı ile başka bir sınav merkezinde sınava girmek zorunda olanlar, mazeretlerini belgelemek kaydıyla, sınava girmek istedikleri yerdeki il/ilçe sınav yürütme kuruluna başvurmak suretiyle yedek salonlarda sınava girebilirler. Geçerli bir beyanı olmayan öğrencilerimiz yedek salonlarda sınava alınamazlar.

 • 13- ÖĞRENCİLİK DURUMU MEZUN OLDUĞU HALDE NEDEN E-DEVLETTE BU DURUM GÖRÜNTÜLENEMEMEKTEDİR?

  Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde bilgi güncellemeleriniz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce yapılmış ise E- devlet üzerinde "Profil-Ayarlar-Bilgilerim-Bilgilerimi Yenile" işlem basamakları ile tarafınızca güncellenmesi gerekmektedir. Kimliğiniz güncel değilse Halk Eğitimi Merkezinizle iletişime geçmeniz onlarında Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü mailine kimlik güncelleme talebinizi iletmesi gerekmektedir. 

 • 14- EK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

  Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

 • 15- e- Sınav Salonlarında Sınava Girmek İçin Kimler Başvurabilir?

  e- Sınav isteğe bağlı olup, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetimi Sisteminde engelli ve tutuklu-hükümlü olarak sisteme kayıtlı öğrenciler hariç, 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek öğrencilerden e-sınav salonlarında sınava girmek isteyip aol.meb.gov.tr internet adresimizdeki duyurularımızda ilan edilen tarihler arasında Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Giriş Ekranından (https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx) şifreleri ile girerek e-sınav randevusu alan öğrenciler e-sınav salonlarında e-sınava girebileceklerdir.

  e-Sınav isteğe bağlı olduğundan e-sınav randevusu almayan öğrenciler yine aol.meb.gov.tr internet adresimizde ilan edilen yazılı sınav tarihlerinde okullarda basılı evrakla sınava gireceklerdir.

  Ancak, e-Sınav Randevusu alan öğrenci e-sınav salonlarında sınava girmek zorundadır. Basılı evrakla okullarda yapılacak sınava giremezler.

  Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetimi Sisteminde engelli ve tutuklu-hükümlü olarak sisteme kayıtlı öğrenciler ve seçtiği ders sayısı 10,11 ve 12 olan öğrenciler e-sınav randevusu alamaz ve e-sınav salonlarında sınava giremezler. 

 • 16- TRANSKRİPT, TASDİKNAME, SGK, EK-C, TASDİKNAME KAYIP, ÖĞRENCİ BELGESİ, ÇIKMA BELGESİ, DİPLOMA KAYIP BELGELERİ NEREDEN ALINABİLİR?

  TRANSKRİPT BELGESİ AÖL Transkript Belgesi, öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

  TASDİKNAME BELGESİ Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerin bir dilekçe yazarak 18 yaşından küçükseler velileri ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

  TASDİKNAME KAYIP BELGESİ Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencinin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

  ÖĞRENCİ BELGESİ Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde okuduğunu gösteren Öğrenci Belgesi almak istediği takdirde bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci belgeleri barkotlu bir şekilde e-devlet üzerinden de alınabilmektedir.  

  ÇIKMA BELGESİ Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği bu belge 6 ay geçerlidir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Yine çıkma belgeleri de e devlet üzerinden alınabilmektedir.  

  DİPLOMA KAYIP Öğrencilerin daha önce Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomalarını kaybetmeleri durumunda bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. 

 • 17- MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİSİNE GEÇİŞLER NE ZAMAN YAPILABİLMEKTEDİR?

  MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ: Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler, isterlerse kendi okullarında dönem kayıtlarını yenileyip öğrencilik durumu aktif olduktan sonra Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme dönemlerinde Halk Eğitimi Merkezlerine Açık Öğretim Lisesine geçmek istediklerine dair dilekçe vererek geçiş yapabilirler.

  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİSİNE: Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş işlemleri eğitim öğretim yılının 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme döneminde yapılmaktadır.  1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini kaçırdığınız takdirde, 2. dönem ve 3. dönemde Açık Öğretim Lisesinden, Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamazsınız. Geçiş yapmak için bir sonraki Eğitim Öğretim yılının 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemini beklemeniz gerekir. Geçiş işlemi için yapmanız gereken tek şey, aktif dönem kaydınızı yenileyip öğrencilik durumu aktif olduktan sonra geçiş yapmak istediğiniz yüz yüze Mesleki Açık Lisenin derslerini veren Mesleki Teknik Anadolu Lisesine dilekçe vermektir. 

 • 18- GENEL LİSEYE GEÇİŞ DURUMUNDA MESLEK LİSESİ ALAN DERSLERİNİN KREDİLERİ ALINABİLİR Mİ?

  Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş işleminde başarılan derslerden elde edilen kredi miktarına meslek derslerinden kazanılan alan dersleri dâhil edilmez. Öğrencinin dönem bilgilerinde ise bir değişiklik olmaz.

 • 19- DERS SEÇME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREMEYEN ÖĞRENCİ SINAVA GİREBİLİR Mİ?

  Açık Öğretim Lisesi kredili sistem üzerine kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde örgün eğitimdeki normal liseler gibi sınıf geçme sistemi yoktur. Dolayısıyla Açık Lisede sınıf geçme ve kalma terimleri de yoktur. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme sistemi vardır. Sınavına girdiğiniz derslerden geçtiğiniz takdirde o dersin kredisini almış olursunuz. Kredili sistemin sağladığı olanaklardan biri de sınavına gireceğiniz dersleri sizin seçmenizdir. Kayıt yenilemesi veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden hiç ders seçmeyenlerin dersleri öğrencinin mağduriyet yaşamaması için sistem tarafından atanmaktadır. Bir veya birkaç ders seçen öğrencilerimizin seçilen derslerle ilgili bilgilerine dokunulmamaktadır. Çünkü ders seçme işlemi öğrencilerimizin sorumluluğundadır ve öğrenci sınava girmek istediği dersleri seçmekle yükümlüdür. 

 • 20- BİLGİLENDİRME MESAJLARI NASIL ALINABİLİR?

  Öğrencilerimiz, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamasını cep telefonunuza yükleyerek, Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabilir. Mobil Uygulama ile mesajları takip edebilir. Dönem bilgilerini görebilir, ders ve kredi bilgilerini öğrenebilir, sınav sonuçlarını öğrenebilirler Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de iş takvimi bulunmaktadır. 

 • 21- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE KURS VERİLMEKTE MİDİR?

  Yeterli düzeyde talep oluştuğu takdirde Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için Halk Eğitim Merkezlerince destek kursları açılabilmektedir. 

 • 22- DERS SEÇME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

  Öncelikle http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığı seçilir.

  Güvenlik kodu alanına resimde görülen sayı, öğrenci numara alanına öğrenci numarası veya T.C numarası,  şifre alanına öğrenci şifresi yazılarak Giriş butonu tıklanır.

  Sol tarafta ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülü seçilir. Açılan sayfada seçilebilecek derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında birinci dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

  Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki mavi simge tıklanır. Seçilen dersler bir alt tabloda görülecektir

  Ders seçme işlemine öncelikle zorunlu dersler seçerek başlanır. Zorunlu dersler seçildikten sonra hala ders seçme hakkınınız var ise seçmeli derslerden de ders seçilebilir.

  18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan dersleri sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

  18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler.

  Ancak; 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan öğrencilerin 18 yaş üstü veya altı diye yaşına bakılmaksızın kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan dersleri ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler.

  Toplamda seçilebilecek kredi miktarına ulaşılınca sistem ''Bu dönem için belirlenen kredi miktarı kadar ders seçtiniz''uyarısını yapacaktır.

  Ders seçim sırasında oturum numaraları seçilecek derslerin yan tarafında yazmaktadır. Sınavı daha verimli ve zamanı düzenli kullanabilmeniz için ders seçimi yaparken bu oturumlara da dikkat edilmelidir. 

  Daha alt bir dönemde ortak dersin olduğu halde bir üst dönemden ortak ders seçmeye sistem izin vermez

  Bu durumda önce alt dönemin dersini seçip ders seçme işlemine bu şekilde devam edilmelidir.

  Öğrencilerimiz, kayıt yenileme tarihleri arasında ders seçimini dikkatli yapmalıdır. Örneğin tek ders seçen bir öğrenci için, sınav bilgileri, sınavı yapan kurum olan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sınav bilgileri teslim edildiği için, herhangi bir düzeltme yapılamamakta ve öğrenci kendi seçtiği bir dersten sınava girmek zorunda kalmaktadır. Bu tür hatalara düşmemek için ders seçimine dikkat edilmeli ve kendi sorumluluğumuzda olduğu unutulmamalıdır. 

 • 23- SEÇİLEN DERSLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTENİRSE NE YAPILMALIDIR?

  Seçilen dersler "Bu Dönem Seçtiğiniz Dersler" başlığı altında yer alır. Kayıt yenileme süresi içerisinde silmek istenilen dersin sol yanındaki kırmızı buton tıklanır. Ancak seçilen dersler arasında üst döneme ait bir ders varsa alt dönemin dersi silinmez. Öncelikle üst döneme ait dersin silinmesi gerekir. Kayıt yenileme dönemi bitip ders seçim ekranları öğrencilere kapatılıp, öğrenci bilgileri sınavı yapacak kurum olan Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.  

 • 24- OTOMATİK DERS SEÇME NE DEMEK?

  Otomatik ders atama butonuna basıldığında sizin için en uygun dersler sistem tarafından seçilir. Kaydet butonuna basıldığında en uygun dersler atanmış olur. İstenildiğinde bu atamadan sonrada dersler değiştirilebilir. 

 • 25- KİTAPLAR NEREDEN ALINIR?

  Sistem üzerinden seçilen derslerin bir çıktısı alıp kitaplarınızı Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğünden alabilirsiniz.

  Öğrenciler http://www.aol.meb.gov.tr adresindeki Sınava Hazırlık / Ders Kitapları bölümünden PDF olarak kitapları indirebilir veya mobil uygulamayı kullanarak ders kitaplarına ulaşabilirler. 

 • 26- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

  İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır ve para yatıran öğrencinin öğrencilik durumu  ertesi gün aktif duruma geçmektedir. 

  Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

  Ücret muafiyeti olan öğrencilerin her kayıt yenileme döneminde Halk Eğitimi Merkezine başvurarak kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir. 

  Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç); Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir. 

 • 27- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI NEDİR?

  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkes için Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı uygulanmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında görülen öğrenimin içeriğinin Türkiye' deki diğer liselerden hiç bir farkı yoktur. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı diploması ile Türkiye'deki diğer liselerden alınan lise diploması eşdeğerdir. Bu diploma, giriş sınavını kazanmaları halinde sahiplerine yükseköğrenime devam etme hakkı vermektedir. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa programı faaliyetleri çerçevesinde, Batı Avrupa'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik;

  BERLİN, BERN, BRÜKSEL, DEN HAAG, ESSEN, FRANKFURT, HAMBURG, KÖLN, LONDRA, LYON, MÜNİH, NÜRNBERG, PARİS, STUTTGART, VİYANA, FİLİBE, GOSTİVAR, PRİZREN VE SARAYBOSNA olmak üzere 11 ülkede 19 sınav merkezi oluşturulmuştur. Yerleşik durumda olan öğrenciler, büro hizmetlerini; Köln'deki Batı Avrupa Bürosu'na şahsen gelmek zorunda olmadan alabilmekte ve mezun olduklarında diplomaları adreslerine posta yoluyla gönderilmektedir. 

 • 28- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına, Türkiye' de ortaokulu/ilköğretim okulunu bitirmiş olanlar, Türkiye' de düz lise, meslek lisesi veya dengi bir okula devam ederken tasdikname ile ayrılanlar, yurtdışında öğrenim görüp denklik yaptırmış ve denklik sonucu lise mezunu olmadığı anlaşılan kişiler, Avrupa veya EFTA ülkelerinde yerleşik olan veya en az altı ay süreli oturma iznine sahip olanlar başvurabilirler. (Denkliğinde meslek lisesi yazan adaylar da başvuru yapabilirler.)

 • 29- TÜRK VATANDAŞI OLMAYANLAR DA AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ?

  Yabancı uyruklu olan öğrenci adayları da Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptırabilirler.

 • 30- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ORTA DOĞU PROGRAMI NEDİR?

  T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlar için Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programı uygulanmaktadır.

 • 31- ORTA DOĞU PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  Yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup da; Türkiye'de ortaokulu veya ilköğretim okulunu bitirenler,

  Türkiye'de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar, Yurtdışında öğrenim görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim(lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar başvurabilirler.

 • 32- ORTA DOĞU PROGRAMINDA SINAVLAR NE ZAMAN, NASIL VE NEREDE YAPILIR?

  Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptıran öğrenciler her öğretim yılında birinci ve ikinci dönem sonunda olmak üzere iki kez sınava girerler. 3. sınav tarihi itibari ile 18 yaşından gün almış olanlar 3. dönem sınavlarına da girebilirler. Sınavlar Türkiye´de uygulanan takvime göre belirlenen tarihte Cumartesi, Pazar günü yapılır. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere ayrıca ek bir sınav yapılmaz.

  Sınavlar Özbekistan (Taşkent), Türkmenistan (Aşkabat), Kırgızistan (Bişkek), Kazakistan (Almatı), Çin (Pekin), Kuveyt (Kuveyt), İran (Tahran), Suudi Arabistan (Medine Riyad, Cidde), Katar (Doha), Azerbaycan (Bakü), Gürcistan (Batum) ve KKTC (Lefkoşa) şehirlerinde bulunan Türk Okullarında / Eğitim Müşavirliklerinde yapılır. 

 • 33- ORTA DOĞU PROGRAMI İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

  Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptırmak için   yurt dışındaki vatandaşlarımız bulundukları yerdeki Eğitim Ataşeliği, Eğitim Müşavirliği ya da Türk Okullarına başvurabilirler.

 • 34- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BALKANLAR PROGRAMI NEDİR?

  Balkan ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkes için Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programı uygulanmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına kayıt yaptırmak için Anadolu Üniversitesi'nin Balkan Ülkelerinde bulunan İrtibat Bürolarına bir dilekçe ile başvurabilirler. Adaylar, ilk başvuru sırasında dilekçe dışında hiçbir belge göndermemektedir. 

  Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına yurtdışında geçerli bir ikamet izni olan programa ilgi duyan herkes her zaman gerekli başvuruyu yapabilir; yapılan tüm başvurular her yılın eylül ayı içinde toplu olarak cevaplandırılır ve adaylardan kesin kayıt için gerekli belgeler istenir. Öğrenciler tarafından büroya ulaştırılan belgeler eksiksiz ve doğruysa kabul edilir ve Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programı öğrencisi olarak kayıt yaptırmak üzere Ankara'ya Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilir.

  Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden, Anadolu Üniversitesi tarafından eğitim materyali, sınav hizmetleri ve büro hizmetleri gibi giderleri karşılamak üzere belli bir katkı payı alınmaktadır. 

 • 35- YURTDIŞI PROGRAMININ VATANDAŞLARA SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

  Açık Öğretim Lisesi tarafından yürütülen yurtdışı programları sayesinde; herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen yurt dışındaki vatandaşlara okula gitme zorunluluğu olmadan kendi kendine çalışarak, yarım bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst öğrenime devam edebilme olanağı sağlamaktadır. Türkiye'de orta öğrenimlerini yarıda bırakarak yurtdışında zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle, eğitim kurumlarına devam edemeyen, dolayısıyla yurtdışında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençlere, Türkiye'de yarım bıraktıkları lise öğrenimini tamamlama imkânı ile yurtdışında iş olanaklarını artırmaktadır.

  Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Orta Doğu Programı sayesinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın  öğrenimlerini tamamlayamayacak durumda olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine alarak lise mezunu olmalarının ve Türkiye'de üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktadır. Yurtdışı eğitim sistemi içinde çeşitli nedenlerle başarısız olan ve zorunlu eğitim yaşını doldurduktan sonra, eğitim için gerekli olan düzeyde bitirme derecelerine ulaşamadan sistemin dışına çıkanlara, alternatif eğitim yolu olanağının verilmesini sağlamaktadır.

  Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgilerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgilerinin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktadır. Türkiye'deki  yükseköğretim programlarına devam edebilme ve daha sonra Türkiye'deki yükseköğrenimden nakillerini aldırarak yurtdışındaki üniversitelerde öğrenimlerini tamamlama imkânı sağlamaktadır.

   

Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21 06500 Teknikokullar Yenimahalle/Ankara - MEBİM 444 06 32

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.